Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM

Projekty unijne

Projekty unijne BOEM

Projekty unijne jako ważny element rozwoju firmy

Firma Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM Jan Borodziuk na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie z powodzeniem składała wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów wzmacniających konkurencyjność firmy na rynku. Pozyskiwano środki zarówno na projekty inwestycyjne jak i takie, które prowadzą do podniesienia kompetencji pracowników firmy.

Obecnie realizowany jest projekt szkoleniowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kapitał ludzki na miarę XXI wieku”. Na realizację projektu pozyskaliśmy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanie ponad siedmiuset tysięcy złotych. Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy BOEM poprzez wdrożenie pakietu szkoleń dla pracowników firmy. W szkoleniach biorą udział wszyscy pracownicy firmy, czyli prawie 250 osób. I tak w ramach projektu proponujemy naszym pracownikom szkolenia takie jak np.: Skuteczna komunikacja w firmie oraz specjalistyczne szkolenia zawodowo – techniczne jak na przykład: Optymalizacja produkcji – LEAN management czy Odczytywanie i tworzenie dokumentacji technicznej i technologicznej. Dla kadry menadżerskiej zaplanowaliśmy doradztwo pozwalające na diagnozę osób zarządzających i ich stanowisk w firmie, co pozwoli na optymalizację zajmowanych stanowisk oraz specjalistyczne szkolenia, jak na przykład Coaching i intermentoring sposobem na długofalowy rozwój przedsiębiorstwa. W ramach projektu dla wszystkich chętnych prowadzone są kursy języka angielskiego.

W latach ubiegłych pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na realizację następujących projektów:

 • 1. „Pierwsza w Polsce w pełni zrobotyzowana linia produkcji kontenerów do zbiórki odpadów w zakładzie BOEM Mirosławice, wprowadzenie w kraju zintegrowanego systemu zbiórki odpadów”
 • 2. „Dokumentacja technologiczna i środowiskowa inwestycji budowy pierwszej w regionie cynkowni bezściekowej w oparciu o polski patent i normę PN-EN ISO 1461 w firmie BOEM Mirosławice”
 • 3. „Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001 podstawą do maksymalizacji efektywności działania Zakładu Elektryczno-Metalowego BOEM”

Ponadto w latach 2007/2008 firma zrealizowała dwa projekty dotowane z pieniędzy Unii Europejskiej. Pierwszy projekt, realizowany w ramach „Unii dla Przedsiębiorczych”, dzięki któremu zakupione zostało centrum cięcia laserowego, wdrożony został informatyczny system zarządzania produkcją oraz uruchomione zostało laboratorium. Nowe wyposażenie pozwoliło na wdrożenie nowych produktów i usług w ofercie firmy:

 • Obudowy do generatorów biogazu
 • Automatyczne kontenery do segregacji odpadów
 • Badania laboratoryjne z zakresu metrologii detali metalowych

Drugi projekt, realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw pn. "Innowacyjna linia technologiczna produkcji kontenerów na materiały wtórne przez firmę BOEM w Trzebiatowie."


Projekty realizowane przez firmę BOEM

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa
Poziom dofinansowania 50%

Nazwa projektu:

„Dokumentacja technologiczna i środowiskowa inwestycji budowy pierwszej w regionie cynkowni bezściekowej w oparciu o polski patent i normę PN-EN ISO 1461 w firmie BOEM Mirosławice”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.03.01-32-029/09-00 Inwestycja zrealizowana w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 1
Gospodarka – Innowacje – Technologie

Działanie 1.3
Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.3.1
Specjalistyczne doradztwo dla MSP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa
Poziom dofinansowania 50%

Nazwa projektu:

„Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001 podstawą do maksymalizacji efektywności działania Zakładu Elektryczno-Metalowego BOEM”

Beneficjent:

Zakład Elektryczno-Metalowy „BOEM” Jan Borodziuk

Umowa dofinansowania nr UDA-RPZP.01.03.01-32-025/08-00 Inwestycja zrealizowana w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2013

Oś Priorytetowa 1
Gospodarka – Innowacje – Technologie

Działanie 1.3
Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.3.1
Specjalistyczne doradztwo dla MSP

Zakład Elektryczno – Metalowy BOEM w Trzebiatowie jest prywatną firmą produkującą specjalistyczne konstrukcje spawane.

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju ZE-M BOEM zamierza doskonalić swoje własne wyroby i rozwijać swoją działalność z poszanowaniem wymagań ochrony środowiska.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Zakład Elektryczno – Metalowy BOEM w Trzebiatowie jest prywatną firmą produkującą specjalistyczne konstrukcje spawane.

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju ZE-M BOEM zamierza doskonalić swoje własne wyroby i rozwijać swoją działalność z poszanowaniem wymagań ochrony środowiska.

  W tym celu ZE-M BOEM będzie dążyć do:
 • wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2005 „Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania”
 • ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • ograniczenia wytwarzania odpadów stałych
 • racjonalnego użytkowania surowców, materiałów, paliw i energii poprzez polepszenie wydajności procesów produkcyjnych
  ZE-M BOEM zobowiązuje się do:
 • bieżącej identyfikacji i stałego nadzorowania znaczących aspektów środowiskowych prowadzonej działalności poprzez monitorowanie procesów i ich oddziaływania na środowisko
 • zapewnienia środków finansowych na rzecz inwestycji służących ochronie środowiska, wyboru i stosowania nowych technologii przyjaznych środowisku
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, regulacji i wymagań środowiskowych w zakresie aspektów środowiskowych działalności firmy
 • zaangażowania wszystkich zatrudnionych pracowników przy ustalaniu i realizacji celów i zadań środowiskowych oraz podnoszenia poziomu ich wiedzy i świadomości ekologicznej poprzez szkolenia

W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele środowiskowe, których realizacja jest i będzie szczegółowo analizowana w ramach przeglądów okresowych. Do przestrzegania niniejszej polityki zobowiązuję wszystkich pracowników firmy jak również firmy dla nas pracujące.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania 50%.

"Innowacyjna linia technologiczna produkcji kontenerów na materiały wtórne przez firmę BOEM w Trzebiatowie."

Umowa dotacji nr SPOKWKP/221/1/32/224

Inwestycję zrealizowano w latach 2007/2008 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

 • Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
 • Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
 • Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji