Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM

Projekty unijne

Projekty unijne BOEM

Projekty unijne jako ważny element rozwoju firmy

Firma Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM Jan Borodziuk na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie z powodzeniem składała wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów wzmacniających konkurencyjność firmy na rynku. Pozyskiwano środki zarówno na projekty inwestycyjne jak i takie, które prowadzą do podniesienia kompetencji pracowników firmy.

Obecnie realizowany jest projekt szkoleniowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kapitał ludzki na miarę XXI wieku”. Na realizację projektu pozyskaliśmy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanie ponad siedmiuset tysięcy złotych. Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy BOEM poprzez wdrożenie pakietu szkoleń dla pracowników firmy. W szkoleniach biorą udział wszyscy pracownicy firmy, czyli prawie 250 osób. I tak w ramach projektu proponujemy naszym pracownikom szkolenia takie jak np.: Skuteczna komunikacja w firmie oraz specjalistyczne szkolenia zawodowo – techniczne jak na przykład: Optymalizacja produkcji – LEAN management czy Odczytywanie i tworzenie dokumentacji technicznej i technologicznej. Dla kadry menadżerskiej zaplanowaliśmy doradztwo pozwalające na diagnozę osób zarządzających i ich stanowisk w firmie, co pozwoli na optymalizację zajmowanych stanowisk oraz specjalistyczne szkolenia, jak na przykład Coaching i intermentoring sposobem na długofalowy rozwój przedsiębiorstwa. W ramach projektu dla wszystkich chętnych prowadzone są kursy języka angielskiego.

W latach ubiegłych pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na realizację następujących projektów:

  • 1. „Pierwsza w Polsce w pełni zrobotyzowana linia produkcji kontenerów do zbiórki odpadów w zakładzie BOEM Mirosławice, wprowadzenie w kraju zintegrowanego systemu zbiórki odpadów”
  • 2. „Dokumentacja technologiczna i środowiskowa inwestycji budowy pierwszej w regionie cynkowni bezściekowej w oparciu o polski patent i normę PN-EN ISO 1461 w firmie BOEM Mirosławice”
  • 3. „Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001 podstawą do maksymalizacji efektywności działania Zakładu Elektryczno-Metalowego BOEM”

Ponadto w latach 2007/2008 firma zrealizowała dwa projekty dotowane z pieniędzy Unii Europejskiej. Pierwszy projekt, realizowany w ramach „Unii dla Przedsiębiorczych”, dzięki któremu zakupione zostało centrum cięcia laserowego, wdrożony został informatyczny system zarządzania produkcją oraz uruchomione zostało laboratorium. Nowe wyposażenie pozwoliło na wdrożenie nowych produktów i usług w ofercie firmy:

  • Obudowy do generatorów biogazu
  • Automatyczne kontenery do segregacji odpadów
  • Badania laboratoryjne z zakresu metrologii detali metalowych

Drugi projekt, realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw pn. "Innowacyjna linia technologiczna produkcji kontenerów na materiały wtórne przez firmę BOEM w Trzebiatowie."


Projekty realizowane przez firmę BOEM

Unieważnienie postępowania nr 2/03/POKL

Unieważnienie postępowania nr 2/03/ PO KL z dnia 28 marca 2013r. dot. szkoleń z zakresu "Zarządzanie różnorodnością" oraz "Zrównoważony rozwój w biznesie"

Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM Jan Borodziuk zmuszony jest unieważnić postępowanie nr 2/03/PO KL z dnia 28 marca 2013r. Z przyczyn formalnych procedura nie mogła zostać poprawnie przeprowadzona w wyznaczonym terminie, dlatego ww. postępowanie zostało unieważnione. Po ostatecznym ustaleniu nowych terminów opublikowane zostanie nowe zapytanie ofertowe.

Człowiek - najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa projektu:

„Kapitał ludzki firmy produkcyjnej na miarę XXI wieku” Projekt realizowany w ramach PO KL 8.1.1.

Beneficjent:

Zakład Elektryczno-Metalowy "BOEM" Jan Borodziuk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu:

„Pierwsza w Polsce w pełni zrobotyzowana linia produkcji kontenerów do zbiórki odpadów w zakładzie BOEM Mirosławice, wprowadzenie w kraju zintegrowanego systemu zbiórki odpadów.”

Beneficjent:

Zakład Elektryczno-Metalowy "BOEM" Jan Borodziuk