Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM

Ogólne warunki sprzedaży

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące w umowach zawieranych przez Zakład Elektryczno-Metalowy Jan Borodziuk z siedzibą w Trzebiatowie

§ 1
    Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których producentem lub sprzedawcą jest Zakład Elektryczno-Metalowy „BOEM” – Jan Borodziuk z siedzibą: 72-320 Trzebiatów, Mirosławice 14, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 857-100-11-84.
    Niniejsze OWS stanową integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Zakład Elektryczno-Metalowy „BOEM” – Jan Borodziuk w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Zakładu Elektryczno-Metalowego „BOEM” – Jan Borodziuk, oraz na stronie internetowej Sprzedawcy: www.boem.com.pl
    Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie zasad sprzedaży towarów oraz wykonywania praw i zobowiązań przez wszystkie strony umów sprzedaży lub umów podobnych (np. dostawy, o dzieło, umów o świadczenie usług). Strony wyłączają stosowanie wszelkich innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
    Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności postanowień odmiennych. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w tej umowie w sposób odmienny.
    Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS.

§ 2
Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:
Sprzedający – Zakład Elektryczno-Metalowy „BOEM” – Jan Borodziuk, NIP: 8571001184, REGON: 810053558;
Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
Termin płatności – dzień, w którym należność za towar staje się wymagalna;
Towar – wyroby stalowe, rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży lub umów podobnych (np. dostawy, o dzieło, umów o świadczenie usług), pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;
Zamówienie - oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e – mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, ewentualne inne istotne dane, cechy i parametry techniczne zamawianego produktu, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o przedsiębiorstwie Kupującego, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów;
Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem co najmniej: ceny jednostkowej towaru (towarów), sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru, oraz warunków płatności.

§ 3
    1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną lub innymi cechami istotnymi dla oznaczenia przedmiotu umowy i warunków jego sprzedaży (essentialia negotii umowy). Wszelkie publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny.
    2. Zamówienie Kupującego powinno zwierać następujące dane:
•    Dokładną nazwę Kupującego, wraz z oznaczeniem formy prawnej jego działalności, i wraz ze wskazaniem dokładnego jego adresu (zgodnym z wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji);
•    Numer NIP lub jego odpowiednik;
•    Wskazanie numeru oferty (jeśli dotyczy);
•    Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z katalogów, broszur, ulotek, reklam i innych publikacji Sprzedającego;
•    Ilość zamówionego towaru;
•    Termin, miejsce dostawy (adres) oraz warunki dostawy/odbioru towaru.
3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, faksem, listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia, bez względu na długość okresu braku odpowiedzi na zamówienie.
    4. Na życzenie Kupującego, Sprzedający w terminie uzgodnionym z Kupującym pisemnie potwierdzi przyjęcie zamówienia.
    5. Sprzedający może wstrzymać realizację przyjętego zamówienia w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w § 3 ust.2 OWS. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sprzedający pisemnie zawiadomi Kupującego, podając przyczynę, oraz stosownie do okoliczności wzywając Kupującego do udzielenia wyjaśnień co do osoby Kupującego, przedmiotu zamówienia, lub innych okoliczności istotnych dla interesu Sprzedającego i możliwości realizacji przedmiotu zamówienia.
    6. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały po jego stronie do momentu anulacji, nie większymi niż wartość zamówienia – na co Kupujący bezwarunkowo wyraża zgodę.
    7. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty Sprzedającego lub wprowadzenia do niej zastrzeżeń przez Kupującego w zamówieniu, umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami.
    8. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje wobec niego żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy, w tym zarówno z tytułu rzeczywistego uszczerbku majątkowego (lucrum cessans) jak i z tytułu utraconych korzyści (damnum emergens). Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, powódź, inne zdarzenia gwałtowne będące wynikiem działania sił natury, strajk, blokady dróg kołowych i szynowych, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne.
    9. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje, składane ustnie przez pracowników Sprzedającego, a nie mające oparcia w treści niniejszych OWS, w treści zamówienia lub jego pisemnego potwierdzenia wystawionego przez Sprzedającego, lub w indywidualnie ustalonych szczególnych warunkach umowy, nie są wiążące, a Kupujący nie może wywodzić z nich żadnych roszczeń ani skutków faktycznych lub prawnych.

§ 4
    1. W przypadku braku odmiennych ustaleń między stronami, ceną towaru jest cena wynikająca z pisemnego potwierdzenia zamówienia wystawionego przez Sprzedającego.
    2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Przy braku odmiennych uzgodnień, obowiązują zasady wysyłki EXW (INCOTERMS 2010).
    3. Jeżeli cena będzie podana w walucie innej niż PLN, przyjmuje się, że cena została ustalona w PLN przeliczając ją na złote według średniego kursu sprzedaży danej waluty w NBP z dnia faktycznego wydania towaru, lub z dnia, w którym upływa termin wydania towaru uzgodniony przez strony.
    4. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią nieprzewidziane okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru, w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny towaru w stopniu uwzględniającym faktyczny wzrost poziomu jego czynników cenotwórczych.
    5. Uprawnienie określone w ust. 4 przysługuje Sprzedawcy również w przypadku:
a) wzrostu kosztów produkcji lub zakupu towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy,
b) gdy nie Sprzedający nie wystawił Kupującemu potwierdzenia zamówienia.
    6. Sprzedający zastrzega, że przy sprzedaży towarów wg tzw. przelicznika wagi     teoretycznej, przy której ciężar towaru ustalany jest według jego objętości, wagę towaru określa się na podstawie wag teoretycznych określonych w odpowiednich normach.

§ 5
    1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
    2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
    3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę (lub odsetek umownych w wysokości tzw. odsetek maksymalnych, w wysokości wynikającej z art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, w zależności od tego, których stopa procentowa jest wyższa), a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
    4. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dalszych dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty przez Kupującego zaliczki na poczet nowego zamówienia, w wysokości oznaczonej przez Sprzedającego.
    5. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych. Kupującemu nie przysługuje prawo potrącenia z ceny sprzedaży towaru jakichkolwiek swoich wierzytelności wzajemnych, za wyjątkiem wierzytelności stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.
    6. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności całości ceny sprzedaży za towar w ustalonym terminie. Dotyczy to także sytuacji, jeśli przedmiotem reklamacji i roszczeń Kupującego będzie obniżenie ceny towaru, lub odstąpienie od umowy i zwrot towaru.

    7. Sprzedający nie jest zobowiązany do sprawdzania czy przedłożona mu wraz z zamówieniem dokumentacja  techniczna (koncepcje, modele, rysunki, szablony czy wzory) naruszają prawa chroniące własność intelektualną  osób trzecich. Względem uprawnionych osób trzecich,których własność intelektualna zostanie naruszona  lub  zagrożona odpowiedzialność ponosi Kupujący.

§ 6
    1. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
    2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
    3. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% ceny sprzedaży brutto za każdy dzień przechowywania.
    4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie, lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Sprzedający może zastosować odpowiednio zasady postępowania określone w § 3 ust 5 OWS. Ponadto, w takim wypadku Sprzedający będzie również uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, ze skutkiem odstąpienia na dzień złożenia takiego oświadczenia (ex nunc), bez wyznaczania dodatkowego terminu. Sprzedającemu będzie wówczas przysługiwać wobec Kupującego wierzytelność o zapłatę całości ceny sprzedaży towaru, który na dzień takiego oświadczenia został wyprodukowany, oraz wierzytelność o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, w wysokości stanowiącej 20 % (dwadzieścia procent) ceny przedmiotu zamówienia, którego dotyczy odstąpienie od umowy. Termin płatności tych należności wynosi 14 dni od daty pisma Sprzedającego – skierowanego do Kupującego wezwania do zapłaty tych należności. Jeśli szkoda Sprzedającego przewyższa zastrzeżone kary umowne, Sprzedający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
    5. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Kupującego, Sprzedającemu przysługują uprawnienia opisane powyżej w ust. 4, chyba że Kupujący ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie zapłaty, zaakceptowane przez Sprzedającego. Ocena sytuacji finansowej Kupującego oraz akceptacja (lub nie) dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedającego.
    6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość  dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 7 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie, sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy. O terminie i miejscu kontroli Sprzedający pisemnie zawiadomi Kupującego.
    7. W przypadku złożenia reklamacji, do chwili dokonania przez Sprzedającego kontroli towaru, o której mowa w ust. 5, lub do chwili bezskutecznego upływu terminu kontroli wyznaczonego przez Sprzedającego, jak i do chwili otrzymania od Sprzedającego pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z kontroli, Kupującemu nie wolno w jakikolwiek sposób rozporządzać towarem, w szczególności zbywać go na rzecz dalszych osób i podmiotów, przetwarzać go, niszczyć lub w jakikolwiek sposób doprowadzać do jego uszkodzenia lub zmiany jego cech fizycznych i właściwości. Każde takie działanie Kupującego będzie uważane za utrudnianie działań Sprzedającego, i będzie uprawniać Sprzedającego do odmowy uznania reklamacji – na co Kupujący wyraża zgodę.
    8. Utrata lub uszkodzenie towaru wydanego Kupującemu lub dostarczonego przez Sprzedającego na miejsce przeznaczenia nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty całości ceny sprzedaży towaru.

    9. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i właściwości lub inne dokumenty potwierdzające jakość  towaru  zostaną  dostarczone  (z  towarem,  pocztą  tradycyjną  i/lub  pocztą  elektroniczną)  tylko  jeśli  wymaganie  takie  zostanie zaznaczone i sprecyzowane przez Kupującego w zamówieniu lub umowie.


§ 7
    1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, w rozumieniu przepisów art. 589-592 Kodeksu cywilnego, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży, bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
    2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą załadowania towaru w magazynie Sprzedającego na samochód Kupującego bądź przewoźnika świadczącego Kupującemu usługę transportową.
    3. Jeżeli Sprzedający świadczy Kupującemu usługę transportową, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia.
    4. Z chwilą wszczęcia w stosunku do Kupującego postępowania upadłościowego, układowego lub jakiegokolwiek innego, którego celem jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa Kupującego i jego zobowiązań, jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym, gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8
    1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży.
    2. Odpowiedzialność Sprzedającego za ewentualne szkody spowodowane przez wadliwy produkt jest ograniczona decyzją ubezpieczyciela Sprzedającego o zakresie uznania szkody. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedającego ponad zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela Sprzedającego, ustalony w wyniku postępowania likwidacyjnego szkody lub ewentualnego postępowania sądowego lub arbitrażowego.

§ 9
    1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w zakresie uzasadnionym realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego, oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
    2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.) Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego (lub przez inny podmiot działający na zlecenie Sprzedającego) drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym, na zasadach określonych przepisami ww. ustawy.

§ 10
    Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać osobom i podmiotom trzecim wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym, w sprawach objętych tajemnicą handlową Sprzedającego.

§ 11
    1. Prawem materialnym właściwym dla OWS oraz wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym jest prawo polskie.
    2. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w jakimkolwiek innym języku, decydujące znaczenie ma tekst w języku polskim.
    3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
    4. Ewentualna nieważność lub bezskuteczność pojedynczych postanowień OWS lub umowy stron nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
    5. W przypadku, jeśli Kupującym jest podmiot z siedzibą lub miejscem zamieszkania w innym kraju niż Polska, właściwymi jurysdykcyjnie są sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.
    6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.